Cùng săn Voucher với ZeeZeeChickenHouse nhé!

1 / 5

Con gì mào đỏ
Gáy ò ó o…
Từ sáng tinh mơ
Gọi người thức giấc

2 / 5

Ai ơi đã quyết thì hành
Đã đan thì lận....... mới thôi

3 / 5

Đây là giống Gà ri, đúng hay sai?

4 / 5

Tên đầy đủ nhà Zee là gì?

5 / 5

Nếu
1+5=18
2+10=36
3+15=?